MAIN MENU

ABOUT US

Отделение в Словакии

CITLIVÉ MOMENTY TRHU

CITLIVÉ MOMENTY TRHU

K niektorým aspektom vývoja slovenskej legislatívy
 - v súvislosti s novou európskou energetickou legislatívou

JUDr. Igor Zbojan, PhD., Ministerstvo hospodárstva SR

Implementáciou v slovenskej legislatíve aktuálne platných smerníc pre trh s elektrinou a trh s plynom,, smernice č.2003/54/ES o spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou, a smernice č. 2003/55/ES o spoločných pravidlách vnútorného trhu s plynom, sa slovenská energetika stala konkurenčne schopná na trhu Európskych spoločenstiev: To bolo základnou požiadavkou úplnej implementácie smerníc. V súčasnosti platný energetický zákon zabezpečil harmonizáciu legislatívy s legislatívou Európskej únie zavedením tých inštitútov, ktoré sú potrebné na to, aby optimálne fungoval spoločný trh a zaviedol legislatívne vymedzenie príslušných inštitútov, s cieľom dosiahnutia spoľahlivej a kvalitnej dodávky energie.

Zaujímavé aspekty komparácie legislatív

Zaujímavé aspekty komparácie legislatív
Pohľad na niektoré osobitosti a rozdiely v slovenskej a českej legislatíve v oblasti podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

JUDr. Igor Zbojan, PhD., Ministerstvo hospodárstva SR

Dňa 1. septembra 2009 nadobudol účinnosť zákon, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky tvorí základ novej energetickej legislatívy v oblasti podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Ide o zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Českú legislatívu v uvedenej oblasti reprezentuje zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ktorý sa datuje o niečo skôr , už od 01.08.2005.

Niektoré aspekty európskej smernice EP a Rady 2009/73/ES vo svetle slovenskej energetickej legislatívy

Niektoré aspekty európskej smernice EP a Rady 2009/73/ES vo svetle slovenskej energetickej legislatívy

Some Aspects of EP and Council Guideline 2009/73/ES Viewed By the Slovak Energy Legislation

JUDr. Igor Zbojan, PhD., Ministerstvo hospodárstva SR

Implementáciou v legislatíve doposiaľ platných smerníc pre trh s elektrinou a trh s plynom,, smernice č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou, a smernice č. 2003/55/ES o spoločných pravidlách vnútorného trhu s plynom, sa slovenská energetika stala konkurenčne schopnou na trhu Európskych spoločenstiev. Pôvodný energetický zákon zabezpečil harmonizáciu legislatívy s legislatívou Európskej únie a zaviedol inštitúty, ktoré sú potrebné na to, aby optimálne fungoval spoločný trh.

Решение о создании представительства Международной академии социальных технологий в Словацкой Республике

Решение  о создании представительства Международной академии социальных технологий

в Словацкой Республике

 

«12» декабря  2013 года

Санкт-Петербург  - Братислава                              

Статья 1.

Президиум Международной академии социальных технологий принял решение о создании представительства Международной академии социальных технологий в Республике Словакия, целями которого являются развитие социальных и торгово-экономических отношений между заинтересованными организациями из Республики Словакии и России.

Статья 2.

Представительство Международной академии социальных технологий в Республике Словакия содействует разработке проектов и реализации социально-технологического обеспечения делового сотрудничества между Словацкой Республикой и  Российской Федерацией.

Статья 3.

Представительство Международной академии социальных технологий в Республике Словакия содействует минимизации финансовых рисков и стабильному притоку  инвестиций в российско-словацкие деловые отношения.

Представительство Международной академии социальных технологий в Республике Словакия разрабатывает предложения и рекомендации по  совершенствованию механизмов совместного продвижения капиталовложений на рынки обеих стран, в том числе в контексте развития проектов взаимного инвестирования.

.

Руководитель Представительства Международной академии социальных технологий в Республике Словакия – Игорь Збоян.

Секретарь Представительства Международной академии социальных технологий в Республике Словакия – Максим Пацек.

Президент Международной академии социальных технологий

П.И. Юнацкевич