MAIN MENU

ABOUT US

Zaujímavé aspekty komparácie legislatív

Поделиться в соц.сетях

Zaujímavé aspekty komparácie legislatív
Pohľad na niektoré osobitosti a rozdiely v slovenskej a českej legislatíve v oblasti podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

JUDr. Igor Zbojan, PhD., Ministerstvo hospodárstva SR

Dňa 1. septembra 2009 nadobudol účinnosť zákon, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky tvorí základ novej energetickej legislatívy v oblasti podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Ide o zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Českú legislatívu v uvedenej oblasti reprezentuje zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ktorý sa datuje o niečo skôr , už od 01.08.2005.

Zaujímavé sú aspekty komparácie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov s platnou, ako i pripravovanou českou legislatívou. Jedná sa pritom o vybrané aspekty komparácie slovenskej a českej legislatívy vzhľadom na novo pripravovanú zákonnú úpravu, ktorá v Českej republike získala zrejmé legislatívne kontúry.

PODMIENKY PODPORY OZE

Pokiaľ zadefinujeme predmet podpory a podmienky podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike, podpora podľa zákona 309/2009 Z.z. sa vykonáva

- prednostným pripojením zariadenia výrobcu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy,
- prednostným prístupom do sústavy,
- prednostným prenosom a distribúciou elektriny,
- prednostnou dodávkou elektriny.

Výrobca elektriny z OZE a vysoko účinnou kombinovanou výrobou je podporovaný výhradne iba za podmienok stanovených týmto zákonom.

Výrobca elektriny má právo na odber za cenu elektriny na straty a na doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na straty.
Podpora doplatkom sa osobitne vzťahuje na:
a) všetku elektrinu vyrobenú z OZE v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW,
b) všetku elektrinu vyrobenú vysokoúčinnou kombinovanou výrobou - v zariadení na kombinovanú výrobu - rovnako s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW,
c) elektrinu odpovedajúcu pomernému množstvu vyrobenej elektriny v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, (pomer sa počíta ako podiel 10 MW k celkovému inštalovanému výkonu),
d) všetku elektrinu vyrobenú vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické účely predstavuje najviac 40% z využiteľného tepla,
d) celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu využívajúcom ako zdroj veternú energiu, s celkovým inštalovaným výkonom do 15 MW,
e) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení využívajúcom ako zdroj veternú energiu, s celkovým inštalovaným výkonom väčším ako 15 MW (pomer sa počíta ako podiel 15 MW k celkovému inštalovanému výkonu).

AKO NA ODCHÝLKY ?

Podpora sa uskutočňuje aj prevzatím povinnosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW.

Pri zariadeniach výrobcu elektriny sa stanovená podpora na odber elektriny za cenu elektriny na straty, podpora doplatkom a prevzatím zodpovednosti za odchýlku môže uplatňovať počas 15 rokov od roku uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia.

Slovenská legislatíva je v porovnaní s národným mechanizmu podpory aplikovanému v Českej republike rozdielna z aspektov exaktne uprednostnenej dodávky elektriny, limitujúcim prevzatím zodpovednosti za odchýlku, ako aj možnosťou uplatnenia doplatku (rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na straty) pre zariadenie výrobcu elektriny za zákonom ustanovených podmienok.

PODPORA BIOMETÁNU

Okrem toho významnou osobitosťou a vlastnosťou slovenskej legislatívy je stanovenie spôsobu podpory a podmienky podpory biometánu .
Podpora biometánu sa zabezpečuje

a) prednostnou distribúciou biometánu,
b) vydaním potvrdenia o množstve biometánu.

Podporu výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu. Podpora podľa písm. b) sa vzťahuje na obdobie 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.

Legislatívnym spôsobom sa upravujú sa práva a povinnosti výrobcu biometánu.

Výrobca biometánu má právo uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii biometánu, ak sú preto splnené technické podmienky a obchodné podmienky, Výrobca okrem oprávnenia na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete má právo na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu. Rovnako má právo a potvrdenie o množstve biometánu, ktoré mu vydáva na požiadanie za (každý kalendárny mesiac) prevádzkovateľ distribučnej siete.
Výrobca biometánu má zákonom vymedzené povinnosti. Predovšetkým je povinný zabezpečiť, aby biometán, ktorý je dodávaný do distribučnej siete, zodpovedal kvalite zemného plynu. Je povinný tiež zabezpečiť, aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia maximálne hodnotu jedného percenta. Voči prevádzkovateľovi distribučnej siete má výrobca biometánu povinnosť oznámiť uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu.
Výrobca biometánu zabezpečuje kontinuálne meranie množstva biometánu a meranie kvality biometánu. Prevádzkovateľovi distribučnej siete musí umožniť montáž určeného meradla a prístup k nemu, na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontrolu stavu dodaného množstva biometánu.
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vydať bezodplatne výrobcovi biometánu na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného distribučnou sieťou.
Okrem toho prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť výrobcu biometánu do distribučnej siete.

VYBUDOVANIE PRÍPOJKY

Náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete znáša v rozsahu 75 % skutočných nákladov prevádzkovateľ distribučnej siete. Ak dĺžka prípojky, ktorú je potrebné vybudovať prekročí štyri kilometre, výrobca biometánu uhradí náklady spojené s vybudovaním prípojky nad štyri kilometre v plnej výške. Prípojka je majetkom prevádzkovateľa distribučnej siete. Za prípojku sa považuje plynové zariadenie, ktoré spája zariadenie výrobcu biometánu s existujúcou distribučnou sieťou, vrátane potrebných technických a technologických zariadení na zabezpečenie pripojenia a distribúciu biometánu.

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na požiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodniť náklady na stavbu prípojky zariadenia výrobcu biometánu.

Pripojenie výrobcu biometánu nemôže prevádzkovateľ distribučnej siete odmietnuť z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umožňujú technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti.

Prevádzkovateľ distribučnej siete kooperuje s výrobcom biometánu aj na báze potvrdenia o množstve biometánu. Potvrdenie o množstve biometánu vydá prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je výrobca biometánu pripojený, v elektronickej podobe výrobcovi za každú megawatthodinu dodaného biometánu do distribučnej siete.

Potvrdenie o množstve biometánu sa eviduje v elektronickej databáze. Spotreba biometánu sa preukazuje prevodom potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou a spotrebou plynu, ktorá zodpovedá potvrdeniu o množstve biometánu v technológii kombinovanej výroby.

ĎAĽŠIE OSOBITOSTI SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY

Slovenská legislatíva obsahuje okrem toho podrobné vymedzenie povinností a práv ohľadne vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrinu a tepla, detailné práva a povinnosti prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy vo vzťahu k výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, osobitosti podpory spojenej s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ako aj práva a povinnosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh motorové palivá a iné energetické produkty použité na dopravné účely (na základe implementovania smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/30/ES z 23. apríla 2009).

Novelizácia zákonom č. 136/2011 Zbierky zákonov, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2011, napomohla do dikcie zákona zahrnúť biokvapalinu ako kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na iné energetické účely než na dopravu, ako aj problematiku uvádzania pohonných látok a biokvapalín na trh v Slovenskej republike.

Novelizovaná slovenská legislatíva zahrňuje vzťahy ohľadne vydávanie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny (potvrdenie je dokladom, že príslušný podiel alebo množstvo biopaliva alebo biokvapaliny sú preukázateľne vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti), ako tiež problematiku vzťahujúcu sa na odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií.

OSOBITOSTI ZÁKONA

Výhodou novoformovanej a súčasne jestvujúcej českej legislatívy v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie je jej legislatívna prehľadnosť, jednoduchosť formulácií ľahko pochopiteľných pre odbornú aj laickú verejnosť, ako aj prepracovaná systematika legislatívnych väzieb a pojmov.

Výrobca si môže vybrať z dvoch systémov podpory podľa toho, ktorý je pre daný kalendárny rok výhodnejší. Systém poskytovania zelených bonusov je zaujímavý aj pre slovenské podmienky poskytovania podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a alternatívne je pomerne jednoducho zapracovateľný. Pokiaľ by bol súčasťou systému podpory, v rámci fungovania konkrétneho mechanizmu, je vhodný, nepriniesol by problémy ani slovenskej legislatíve.

Osobitosťou zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) v porovnaní so slovenskou legislatívou je spôsob podpory výroby elektriny z obnovitelných zdrojov energie, ktorý je zameraný na aspekty, neobsiahnuté v slovenskej legislatíve. Vzhľadom k tomu, že tento zákon sa zrušuje a nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1.ledna 2012, je vhodné si pripomenúť zaujímavé aspekty novoformovanej legislatívy.

Vzhľadom na nové pojmy je pomerne jednoducho dopracovaný pojem druhotného energetického zdroja, na ktorom funguje celkom osobitý systém podpory. Podpora je podmienená, z hľadiska spracovania fungujúceho systému podpory, osobitne na výrobu elektriny vo výrobniach elektriny splňujúcich minimálnu účinnosť využitia energie. Podpora výroby elektriny z kombinovanej výroby je viac prepracovaná v slovenskej legislatíve, ktorá je skoršieho dáta. Významnou osobitosťou je spôsob vyhlasovania programov podpory zo štátnych a európskych finančných prostriedkov naviazaných na možnosť podpory výstavby výrobní tepla z obnoviteľných zdrojov.

ZÁVER

V naznačených súvislostiach je optimálnejšie reagovať na dikciu zákona, ktorej výsledné znenie v Českej republike nebolo doposiaľ publikované, a to s ohľadom na pripravovanú novelizáciu slovenskej legislatívnej úpravy. Osobitosti legislatívnej úpravy mechanizmov podpory výroby elektriny z OZE a kombinovanou výrobou je vhodné však posúdiť aj v súčasnosti.

O autorovi:

JUDr. Igor Zbojan, PhD. absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1995 ukončil na PFUK doktorandské štúdium v oblasti právnej úpravy súkromného podnikania.
Od 1. septembra 1995 pracuje na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, najprv ako riaditeľ právneho odboru, od júla 1999 až doteraz na úseku legislatívy energetickej politiky. Venuje sa osobitne energetickej legislatíve zameranej na problematiku elektroenergetiky, plynárenstva a obnoviteľných zdrojov energie z legislatívnych aspektov. Zabezpečuje notifikáciu terciárnej legislatívy v Európskej komisii.

Kontakt na autora: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Česko-slovenský energetický magazín PRO-ENERGY 4/2011